در نشست مدیر کل زندانها و رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بر ارتقاء سلامت در زندانها تأکید شد

درادامه نشستهای مدیرکل زندانهای استان بادستگاههاوسازمانها فلاحتی مطلق باحضوردردانشگاه علوم پزشکی بادکترچمن رئیس دانشگاه ودکترقائدی ...

ادامه مطلب »