بیانیه راهبرد مشارکت

بیانیه راهبرد مشارکت این سازمان کلیه مقررات صادره خود اعم از بخشنامه ها ، آئین نامه ها و ضوابط اجرای را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه اینترنتی در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام می نماید .